Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Giełda Whisky znajdującego się pod adresem www.giełdawhisky.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
  Właścicielem Serwisu jest SMALL BATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliszewie, ul. Różana 8, 05-135 Wieliszew, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885716, NIP: 5361952983, REGON: 388309811, kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwana dalej „Usługodawcą”. Adres poczty elektronicznej: kontakt@gieldawhisky.pl, numer telefonu: +48 780 078 225.
  Przedmiotem świadczonych przez Usługodawcę usług jest udostępnienie w ramach Serwisu możliwości zamieszczania ogłoszeń oraz ich przeglądania przez użytkowników za pomocą sieci Internet, a także korzystanie ze sklepu internetowego działającego w ramach Serwisu.
  Usługodawca nie dokonuje za pośrednictwem Serwisu sprzedaży towarów, ani nie składa ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.
  Użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej „Użytkownikiem” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności i cookies.
   

  § 2 Korzystanie z Serwisu

  Przeglądanie zasobów Serwisu jest bezpłatne. Jeżeli skorzystanie z danej funkcjonalności Serwisu wymaga odpłatności, Usługodawca informuje o tym Użytkownika i podaje w sposób widoczny cenę usługi wraz z podatkiem od towarów i usług najpóźniej przed pobraniem płatności. W szczególności Usługodawca może pobierać opłaty za okresowe korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu w formie cyklicznych płatności, lub pobierać opłaty za przyznanie stałego dostępu do korzystania z funkcjonalności Serwisu.
  Sposób i termin zapłaty jest każdorazowo podawany Użytkownikowi przed dokonaniem zapłaty.
  Akceptowane sposoby płatności są podawane Użytkownikowi każdorazowo przed dokonaniem płatności.
  Świadczenie Usługodawcy zostaje spełnione niezwłocznie, chyba że z przyczyn technicznych jest to niemożliwe. Wówczas świadczenie zostaje spełnione niezwłocznie po ustaniu przyczyny technicznej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Świadczenie zostaje spełnione za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną.
  Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika wykonywanie usługi przez Usługodawcę ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Użytkownika złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
  Konsument w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
   

  § 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

  Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: przeglądaniu zasobów Serwisu przez Użytkownika, zamieszczaniu ogłoszeń przez Użytkownika, kontaktowaniu się Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, newslettera, kontakcie z Serwisem.
  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem, to urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa i poczta elektroniczna, a także urządzenie mogące obsługiwać wiadomości SMS.
  Użytkownika obejmuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli świadczenia takiej usługi przez Usługodawcę. Ma to miejsce poprzez wybór funkcjonalności Serwisu. Umowa o świadczenie usługi jest wykonywana w sposób ciągły do momentu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie Użytkownika może zostać złożone poprzez funkcjonalność Serwisu polegającą na zamknięciu konta Użytkownika w Serwisie lub Użytkownik może wypowiedzieć umowę przesyłając Usługodawcy oświadczenie drogą elektroniczną lub pocztą. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, w razie uiszczenia przez Użytkownika płatności okresowych za funkcjonalności Serwisu, Usługodawca zwróci Użytkownikowi opłatę za okres pozostały po wypowiedzeniu umowy. Usługodawca nie zwraca opłaty uiszczonej za przyznanie stałego dostępu do funkcjonalności Serwisu.
  Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się przez Użytkownika na newsletter. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili poprzez skorzystanie z funkcjonalności rezygnacji z otrzymywania newslettera lub Użytkownik może wypowiedzieć umowę przesyłając Usługodawcy oświadczenie drogą elektroniczną lub pocztą. Usługodawca może wypowiedzieć umowę newslettera w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez poinformowanie Użytkownika o zaprzestaniu świadczenia usługi.
  Za zgodą Użytkownika, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; używać telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego; zbierać, przechowywać i udostępniać podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników, w związku i w celu wykonania świadczonych usług.
   

  § 4 Stosunek Usługodawcy do podmiotów trzecich

  Prezentacja ogłoszeń Użytkowników Serwisu nie stanowi oferty kierowanej przez Usługodawcę ani zachęty do zawarcia umowy. Usługodawca daje Użytkownikowi jedynie możliwość zamieszczenia w Serwisie ogłoszenia, którego treść redaguje Użytkownik osobiście. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży ani nie przedstawia ofert sprzedaży towarów we własnym imieniu ani w niczyim imieniu za pośrednictwem Serwisu.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń Użytkowników zamieszczanych w Serwisie, których treść prezentuje, a w szczególności Usługodawca nie odpowiada za:
  treść oferty przedstawionej przez Użytkownika,
  różnice pomiędzy ofertą prezentowaną przez Użytkownika, a efektem wykonania przez niego zobowiązania względem innego Użytkownika,
  sposób przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika,
  sposób wykonania zawartej umowy przez Użytkownika.
  Każdy Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby zamieszczana przez niego oferta:
  była zgodna z prawem,
  była zgodna z obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  była zgodna z prawdą i nie wprowadzała w błąd,
  nie naruszała praw ani wolności osób trzecich, w tym praw autorskich,
  zawierała informacje wymagane przez Usługodawcę.
  Użytkownik jest odpowiedzialny za treść ogłoszenia i w razie naruszenia ustępu powyżej, lub pozostałych postanowień regulaminu, lub powszechnie obowiązującego prawa, ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy. W razie wyrządzenia Usługodawcy szkody z tytułu zamieszczonego ogłoszenia, Użytkownik odpowiada w pełnej wysokości szkody, która obejmuje poniesione straty i utracone korzyści.
  Usługodawca może usunąć ogłoszenie Użytkownika, jeżeli narusza ono ustęp 3 powyżej.
  Usługodawca może odmówić publikacji ogłoszenia Użytkownika, jeżeli narusza ono ustęp 3 powyżej.
   

  § 5 Reklamacje

  Użytkownik może składać reklamacje usług świadczonych przez Usługodawcę na adres wskazany w § 1 ust. 2 drogą pisemną lub elektroniczną.
  Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sprawy oraz żądanie i dane pozwalające na skontaktowanie się z Użytkownikiem.
  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji w ten sam sposób, który reklamacja została złożona lub w sposób wskazany przez Użytkownika.
  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do procedur zostały przedstawione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
  W relacjach Usługodawcy z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.
   

  § 6 Korzystanie ze sklepu internetowego

  1.     Sklep internetowy jest częścią Serwisu. Korzystanie ze sklepu internetowego, zwanego dalej „Sklepem”, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet. Użytkownik powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym ustępie.

  2.     Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie otrzymuje dostęp do Sklepu. Użytkownik może złożyć zamówienie w Sklepie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją.

  3.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  4.     Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  a.      podał w trakcie rejestracji w Serwisie lub Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b.     dopuścił się za pośrednictwem Sklepu lub Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu lub użytkowników,

  c.      dopuścił się innych czynów uznawanych za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Serwisu lub Usługodawcy.

  5.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  6.     Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  a.      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b.     korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c.      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d.     korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,

  e.      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   

  § 7 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.gieldawhisky.pl i dokonać wyboru towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronach Serwisu.
  Wybór zamawianych towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach.
  Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz wykaz wszystkich innych kosztów.
  W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wybranie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
  Wysłanie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia oferty Użytkownika (tj. zamówienia) przez Usługodawcę, pod warunkiem zgodności oferty z regulaminem. Potwierdzenie zostanie dokonane drogą wiadomości elektronicznej przesłanej Użytkownikowi, bądź poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu. Po zawarciu umowy, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Jeżeli Usługodawca nie potwierdzi przyjęcia oferty w terminie 14 dni, oferta wygasa i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
  7.     Dostawa towarów możliwa jest w obrębie obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, jak i wybranych państw europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Usługodawcę. Koszty dostawy oraz termin realizacji dostawy są podawane na stronach Sklepu.

  8.     Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

   

  § 8 Prawo odstąpienia od umowy

  1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

  2.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  3.     Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4.     Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  6.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a.      o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  d.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  e.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,

  f.      zawartej w drodze aukcji publicznej.

  7.     Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   

  § 9 Postanowienia końcowe

  W przypadku sporu konsumenckiego konsument może skorzystać z platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu online, czyli platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
  Spory konsumenckie mogą być rozpoznawane również w drodze pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym miejscowo dla konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.