Polityka prywatności

§ 1 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej zwane „RODO”) informuję, że:
  1. administratorem danych osobowych jest SMALL BATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliszewie, ul. Różana 8, 05-135 Wieliszew, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885716, NIP: 5361952983, REGON: 388309811, kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwana dalej „Administratorem”. Adres poczty elektronicznej: kontakt@gieldawhisky.pl numer telefonu: +48 780 078 225,
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. obsługi zapytań ofertowych,
   2. prowadzenia korespondencji,
   3. realizacji usług opisanych w Regulaminie Serwisu,
   4. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy:
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy,
   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków publiczno-prawnych,
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń,
  4. odbiorcą danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, pomoc prawną, usługi: kurierskie, pocztowe, bankowe, windykacyjne, hostingowe, poczty elektronicznej, przekazu płatności,
  5. odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być inni Użytkownicy Serwisu, jeżeli pomiędzy Użytkownikami dojdzie do zawarcia umowy, co będzie powodowało konieczność przekazania danych osobowych celem sfinalizowania transakcji pomiędzy Użytkownikami,
  6. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i następnie przez 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie,
  7. w odniesieniu do danych osobowych przysługuje prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
   2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
   3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
   6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
   9. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
  9. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
  10. jeżeli Usługodawca planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on Użytkownika, którego dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji,
  11. dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przez Usługodawcę. Decyzje takie są podejmowane wyłącznie w celu lepszego, tj. bardziej dopasowanego do osobistych cech Użytkownika, świadczenia usług przez Usługodawcę, np. prezentacji wybranych przez Usługodawcę ogłoszeń. Na podstawie posiadanych informacji Usługodawca dobiera prezentowane treści tak, aby korespondowały z zainteresowaniami Użytkownika, natomiast nie prezentuje tych, które mogą w jego ocenie być dla Użytkownika nieatrakcyjne.Nawet pomimo stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Użytkownik wciąż ma możliwość przeglądania pełnego zasobu Serwisu, w tym wszystkich ogłoszeń w nim zamieszczonych, tak więc zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie wpływa negatywnie na dostęp Użytkownika do Serwisu. W każdej chwili Użytkownik może złożyć sprzeciw dot. zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Użytkownika. Sprzeciw może zostać złożony drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt a) powyżej.

 

§ 2 Pliki cookies

 1. Serwis może zamieszczać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies. Są to dane informatyczne dla celów gromadzenia danych takich jak adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacje przesyłane do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Serwis może umieszczać pliki cookies wyłącznie, jeżeli przeglądarka Użytkownika na to pozwala. Użytkownik w każdej chwili może w ustawieniach przeglądarki wyłączyć przesyłanie plików cookies, ograniczyć je oraz wykasować pliki.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w szczególności w celu świadczenia usług, analitycznym, dostosowywania Serwisu do preferencji Użytkownika, marketingowym.
 4. Serwis korzysta z plików cookies:
  1. sesyjnych - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączeniaprzeglądarki internetowej;
  2. stałych–pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.